SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

SZKOLNY REGULAMIN  REKRUTACJI  

 do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

- dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej

 

 Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r., poz. 1457)

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,  poz. 59)

·   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r.,  poz. 610)

·    ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

§1

1.  Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej do 5 - letniego Technikum Nr 2 i 3– letniej Branżowej Szkoły I stopnia w roku szkolnym 2019/2020.

2.      Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

3.      Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozp. MEN z dnia 16 marca 2017 r.

4.      W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

 

§2

1. Rekrutacja dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: „Nabór Szkoły ponadpodstawowe” https://malopolska.edu.com.pl/

2.      Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji w macierzystej szkole podstawowej.

3.      W przypadku, gdy szkoła podstawowa nie jest objęta systemem elektronicznej rekrutacji, to wszelkie informacje dotyczące kandydatów wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.

4.     Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby zawodów zgodnie z listą preferencji (kolejność wybranych zawodów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

5.      Ustala się dolne progi punktowe przyjęć do klas pierwszych w Technikum – co najmniej 65 pkt, w  Branżowej Szkole I stopnia - próg punktowy nie obowiązuje.

 

 

§3

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 jest przeprowadzana do klas pierwszych pięcioletniego Technikum oraz trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach:


1.      TECHNIKUM /5 – letnie


1)      technik pojazdów samochodowych

Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

·         język polski

·         matematyka

·         język obcy nowożytny /uwzględnia się ocenę wyższą/

·         technika

2)      technik informatyk

Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

·         język polski

·         matematyka

·         język obcy nowożytny /uwzględnia się ocenę wyższą/

·         informatyka

3)      technik ekonomista

Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

·         język polski

·         matematyka

·         język obcy nowożytny /uwzględnia się ocenę wyższą/

·         informatyka

4)      technik usług fryzjerskich

Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

·         język polski

·         matematyka

·         język obcy nowożytny /uwzględnia się ocenę wyższą/

·         plastyka

2.      BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: 3 – letnia

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         sprzedawca

·         dekarz

·         fryzjer

·         kucharz

·         kelner

·         mechanik pojazdów samochodowych

·         elektryk

Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

·         język polski

·         matematyka

·         plastyka

·         technika 

§4


O przyjęciu do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

1.      Egzamin ośmioklasisty: maksymalnie 100 punktów

w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty, przedstawionych

 

 w procentach wynik z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

2.      Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 72 punkty

oceny z języka polskiego, matematyki, oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych dla danego zawodu według skali:

-        celujący – 18 pkt,

-        bardzo dobry- 17 pkt,

-        dobry – 14 pkt,

-        dostateczny – 8 pkt,

-        dopuszczający – 2 pkt.

3.      Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów

4.      Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5.      Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,  przyznaje się 3 punkty.

6.  Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty na podstawie § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

1)      język polski i matematyka:

-        celujący – 30 pkt

-        bardzo dobry- 25 pkt

-        dobry – 20 pkt

-        dostateczny – 10 pkt,

-        dopuszczający – 5 pkt

2)      język obcy nowożytny i jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia

-        celujący – 20 pkt

-        bardzo dobry- 18 pkt

-        dobry – 13 pkt

-        dostateczny – 8 pkt,

-        dopuszczający – 2 pkt

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych
im. St. Wyspiańskiego w Bobowej może uzyskać maksymalnie
200 punktów.

7.  Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad-wojewódzkim, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

§5

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjmowaniu mają:

·    kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

·  kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów, tj. wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,

·         kandydaci o wyższej średniej z przedmiotów obowiązkowych,

·         kandydaci o wyższej ocenie z zachowania.

 

§6

1.      Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej:

1)   wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej potwierdzony podpisem kandydata oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,

2)      kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

3)      kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,

4)  dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów – oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

·         oświadczenie o wielodzietności rodziny,

·         orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

·         orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawność członków rodziny kandydata,

·         oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

·         dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

·         oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rekrutacją.

2.      Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:

1)      oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2)      oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,

3)      karta informacyjna wydana przez szkołę podstawową,

4)  orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,

5)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie – wydane przez lekarza Medycyny Pracy,

6)      pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku ucznia ubiegającego się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia, który do dnia 01.09.2019 r. nie ukończy 15 lat życia,

7)      karta zdrowia,

8)      2 fotografie.

 

§7

Terminarz rekrutacji


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019r.

od 11 do 16 lipca 2019r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

od 21 do 25 czerwca 2019r.

nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.

od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019r.

od 11 do 30 lipca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 czerwca 2019r.

godz. 12:00

31 lipca 2019r.

godz. 12:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi składającemu wniosek rekrutacyjny do szkoły.

do 3 lipca 2019r.

do 5 sierpnia 2019r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

a)      oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile wcześniej nie zostały złożone,

b)      zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 9 lipca 2019r.

do 20 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

10 lipca 2019r. godz. 12.00 

22 sierpnia 2019r.

godz.12:00

Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

11 lipca 2019r. 

23 sierpnia 2019r.  

 

 

§8

Uczniowie przyjęci do szkoły mają możliwość zamieszkania w internacie działającym przy Zespole Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej.

 

 § 9

1.      Z postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkolna komisja rekrutacyjna sporządza protokoły. Do protokołów załącza się listy kandydatów.

2.      Nadzór nad pracą komisji sprawuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

3.      Odwołanie od wyników postępowania rekrutacyjnego przysługuje w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list kandydatów przyjętych do wybranej szkoły. Odwołanie rozpatruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej w ciągu 5 dni od złożenia odwołania.

4.      Od decyzji przewodniczącego przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.

 

 § 10

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 

 SZKOLNY REGULAMIN  REKRUTACJI  

 do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

- dla uczniów klas gimnazjalnych

 

 Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,  poz. 60)

·   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz. 586)

·     ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

 

§1

1.  Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej do 4 - letniego Technikum Nr 2 i 3– letniej Branżowej Szkoły I stopnia w roku szkolnym 2019/2020.

2.      Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

3.      Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozp. MEN z dnia 14 marca 2017 r.

4.      W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

 

§2

1.  Rekrutacja dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: „Nabór Szkoły ponadgimnazjalne” https://malopolska.edu.com.pl/

2.      Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji w macierzystym gimnazjum.

3.      W przypadku, gdy gimnazjum nie jest objęte systemem elektronicznej rekrutacji, to wszelkie informacje dotyczące kandydatów wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.

4.      Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby zawodów zgodnie z listą preferencji (kolejność wybranych zawodów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

5.      Ustala się dolne progi punktowe przyjęć do klas pierwszych w Technikum – co najmniej 65 pkt, w  Branżowej Szkole I stopnia - próg punktowy nie obowiązuje.

 

§3


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 jest przeprowadzana do klas pierwszych czteroletniego Technikum oraz trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach:


1.      TECHNIKUM /4 - letnie

1)      technik pojazdów samochodowych

Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

·         j. polski

·         matematyka

·         język obcy nowożytny /uwzględnia się ocenę wyższą/

·         zajęcia techniczne

2)      technik informatyk

Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

·         j. polski

·         matematyka

·         język obcy nowożytny /uwzględnia się ocenę wyższą/

·         informatyka

3)      technik ekonomista

Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

·         j. polski

·         matematyka

·         język obcy nowożytny /uwzględnia się ocenę wyższą/

·         informatyka

4)      technik usług fryzjerskich

Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

·         j. polski

·         matematyka

·         język obcy nowożytny /uwzględnia się ocenę wyższą/

·         zajęcia artystyczne

2.      BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: 3 – letnia

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

·         sprzedawca,

·         dekarz,

·         fryzjer,

·         kucharz,

·         kelner,

·         mechanik pojazdów samochodowych,

·         elektryk.

Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

·         j. polski

·         matematyka

·         zajęcia artystyczne

·         zajęcia techniczne

 

§4

O przyjęciu do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

1.      Egzamin gimnazjalny: maksymalnie 100 punktów

w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, przedstawiony w procentach wynik z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

2.      Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 72 punkty

oceny z języka polskiego, matematyki, oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych dla danego zawodu według skali:

-        celujący – 18 pkt,

-        bardzo dobry- 17 pkt,

-        dobry – 14 pkt,

-        dostateczny – 8 pkt,

-        dopuszczający – 2 pkt.

3.      Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów

4.      Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5.      Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,  przyznaje się 3 punkty.

6.  Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na podstawie § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

1)      język polski i matematyka:

-        celujący – 20 pkt

-        bardzo dobry- 18 pkt

-        dobry – 13 pkt

-        dostateczny – 8 pkt

-        dopuszczający – 2pkt

2)      historia i wiedza o społeczeństwie:

-        celujący – 20 pkt

-        bardzo dobry- 18 pkt

-        dobry – 13 pkt

-        dostateczny – 8 pkt

-        dopuszczający – 2pkt

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 2

3)      biologia, chemia, fizyka, geografia:

-        celujący – 20 pkt

-        bardzo dobry- 18 pkt

-        dobry – 13 pkt

-        dostateczny – 8 pkt

-        dopuszczający – 2pkt

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 4

4)      język obcy nowożytny:

-        celujący – 20 pkt

-        bardzo dobry- 18 pkt

-        dobry – 13 pkt

-        dostateczny – 8 pkt

-        dopuszczający – 2pkt

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 

7.  Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad-wojewódzkim, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. 

§5

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjmowaniu mają:

·    kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

·   kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów, tj. wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,

·         kandydaci o wyższej średniej z przedmiotów obowiązkowych,

·         kandydaci o wyższej ocenie z zachowania.

§6


1.      Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej:

1)   wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzony podpisem kandydata oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,

2)      kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum,

3)      kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

4)      dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów – oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

·         oświadczenie o wielodzietności rodziny,

·         orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

·         orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawność członków rodziny kandydata,

·         oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

·         dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

·         oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rekrutacją.

2.      Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:

1)      oryginał świadectwa ukończenia szkoły,

2)      oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3)      karta informacyjna wydana przez gimnazjum,

4)   orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,

5)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie – wydane przez lekarza Medycyny Pracy,

6)       pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia, która do dnia 01.09.2019 r. nie ukończy 15 lat,

7)      karta zdrowia,

8)      2 fotografie.

 

§7

Terminarz rekrutacji


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum na rok szkolny 2019/2020.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postepowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019r.

od 11 do 16 lipca 2019r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 21 do 25 czerwca 2019r.

nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.

od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019r.

od 11 do 30 lipca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 czerwca 2019r.

godz. 12:00

31 lipca 2019r.

godz. 12:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi składającemu wniosek rekrutacyjny do szkoły.

do 3 lipca 2019r.

do 5 sierpnia 2019r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

a)      oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile wcześniej nie zostały złożone,

b)      zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 9 lipca 2019r.

do 20 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

10 lipca 2019r. godz. 12.00 

22 sierpnia 2019r.

godz.12:00

Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

11 lipca 2019r. 

23 sierpnia 2019r.  

 

 

§8

Uczniowie przyjęci do szkoły mają możliwość zamieszkania w internacie działającym przy Zespole Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej.

 

 § 9

1.      Z postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkolna komisja rekrutacyjna sporządza protokoły. Do protokołów załącza się listy kandydatów.

2.      Nadzór nad pracą komisji sprawuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

3.      Odwołanie od wyników postępowania rekrutacyjnego przysługuje w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list kandydatów przyjętych do wybranej szkoły. Odwołanie rozpatruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej w ciągu 5 dni od złożenia odwołania.

4.      Od decyzji przewodniczącego przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.

 § 10

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.